Informace

o kurzech PSD

GDPR s námi

zvládnete sami

naleznete ZDE

Aktuální informace

naleznete i na

našem TV kanále
PND TV

Uvedený domovní řád je pouze ilustrační. Bez konkretizace jej není možné použít.

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

 

Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů a společných částí domu. Základní úprava vzájemných práv a povinností mezi spolumajiteli domu Dřevařská 14 a nájemcem je stanovena občanským zákoníkem.

Článek II.

Základní pojmy

 1. 1.Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určenybydlení.
 2. 2.Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určenyjiným účelům než k bydlení (např. k podnikatelské činnosti, společenské, zájmové činnosti, garáže a ateliery, …) Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné prostory (části) domu.
 3. 3.Příslušenstvímbytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány (např. sklepní box, spížní komorami o bytu, apod.).
 4. 4.Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodba, balkon, průjezd domu, dvůr, STA, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, plynu a elektřiny a to i když jsou umístěny mimo dům.
 5. 5.Správce domu je osoba pověřená spolumajiteli domu na základě valné hromady. Touto činností jeúčinností od 1.1.2008 ustanoven Ing. Petr Němec.

Článek III.

Práva a povinnosti z užívání bytu

 1. 1.Každý uživatel bytu je při výkonu svých práv povinen dbát , abydomě bylo vytvořeno prostředí, které zajišťuje všem ostatním uživatelům bytů výkon svých práv. Výkon práv a povinností vyplývajících z užíváním bytu nesmí bez právního důvodu zasahovat o práv oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
 2. 2.Uživatel bytu je povinen řádně užívat byt, společné části domu a řádně užívat plnění, jejichž poskytování je spojenoužíváním bytu. Dále je povinen po předchozím oznámení správce domu umožnit přístup do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu (nebytového prostoru) a provedení odečtu, kontroly případně výměny měřidel tepla, teplé a studené vody a provedení příslušných revizí.
 3. 3.zájmu předcházení případného násilného otevření bytu nebo nebytového prostoru z důvodu havárie apod., doporučuje se v případě déle trvající nepřítomnosti uživatele bytu oznámit správci domu místo svého pobytu, anebo adresu a telefon osoby, zplnomocněné ke zpřístupnění bytu.

Článek IV.

Držení domácích zvířat

Uživatel bytu nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě jím užívaném držena. Současně je povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu a byla dodržována čistota v domě a jeho okolí. Případné škody způsobené na společných částech zařízení nebo vybavení domu a bytu, je povinen uhradit.


Článek V.

Užívání společných částí (prostor a zařízení) domu

 1. 1.Společné části domu se užívají jenúčelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních uživatelů v domě. Umísťování jakýchkoliv předmětů nepatřících k vybavení domu nebo bytu (botníky, skříně, obaly, kola, apod.) není ve společných prostorách dovoleno. Ve společných prostorách je zakázáno kouřit!
 2. 2.Uživatelé bytů jsou povinni zejména:

-          umožnit volný přístup k uzávěrům hydrantů, měřičům, komínovým dvířkům…

-          zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé, či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně v prostorách s nebezpečím vzniku požáru

-          zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců, požárního ohrožení, zápachu, apod.

-          dbát, aby hasící zařízení v domě bylo vždy v provozuschopném stavu (na případné závady neprodleně upozornit správce domu)


Článek VI.

Vyvěšování a vykládání věcí

 1. Uživatel bytu nesmí bez písemného souhlasu vlastníka domu umísťovat na vnější konstrukci balkonu, lodžie, oken, fasády, střechy a na anténní stožár jakékoliv zařízení a předměty.
 2. Květiny v oknech, na balkónech a společných prostorách (na podestě) musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je nutno zajistit, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.
 3. Pro stavbu a instalaci vlastních venkovních rozhlasových, televizních a satelitních antén a jejich svodů je třeba předchozího písemného souhlasu správce domu.


Článek VII.

Zajištění čistoty a pořádku v domě

 1. Uživatel bytu a osoby s ním společně bydlící jsou povinni udržovat v domě a jeho okolí pořádek a čistotu.
 2. Úklid společných prostor zajišťuje správce domu subdodavatelským způsobem. Úklid se provádí 1x týdně.
 3. Směsný komunální odpad se ukládá do popelnic k tomu určených. Tyto popelnice jsou umístěny na chodníku před domem.
 4. Je zakázáno ukládat jiný než směsný komunální odpad jako jsou staré TV a rozhlasové přístroje, koberce, PC, skříně apod.


Článek VIII.

Odemykání a uzavírání domu

 1. 1.Uživatelé domu jsou povinní uzavírat vždy při příchodu respektive odchodu řádně dům a uzamykat hodobě od 22.00 do 6.00 hodin.
 2. 2.Průjezd domu uzavírá a otevírá správce nebo jím pověřená osoba.


Článek IX.

Klid v domě

 1. Každý uživatel bytu a osoby s ním užívající byt, jsou povinni užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní uživatele bytů hlukem, zápachem, apod.
 2. V době od 21:00 do 6:00 hodin, jsou všichni uživatelé bytů povinni dodržovat v domě noční klid.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

 1. V prostorách dvora domu je zakázáno parkování vozidel, mimo vozidla schválená správcem domu (vozidla společnosti VEGACOM a správce)
 2. Tento domovní řád je platný od 1.7.2008

           

            Správce domu Ing. Petr Němec

            Kontakt: 736 487 761